Leveringsbetingelser

Generelt
Ved indgåelse af aftale med Personale Partners ApS skal leveringsbetingelser gennemlæses, for at tilsikre at alle parter er fuldt ud bekendt med leveringsbetingelser og generelle retningslinjer. 

Vikarloven
I følge vikarloven § 6 fremgår det at du som brugervirksomhed skal give vores medarbejdere samme vilkår som dine egne ansatte. Herunder indgår pladsens kollektive faciliteter og goder, samt kantine-, børnepasnings- og transport faciliteter, som dine medarbejdere måtte have. Der kan dog indgås forlig mellem dig som brugervirksomhed og Personale Partners ApS medarbejder hvis der findes objektive grunde til at der skal være forskelsbehandling på pladsen. Dette kan eksempelvis være at du kun har en af vores medarbejdere ansat i en uge og der derved vil være for mange uforholdsmæssige, udgiftskrævende og betydelige praktiske vanskeligheder for dig at overholde.

I vikarloven § 5 stk. 1-2 fremgår det at du som brugervirksomhed skal informere vores medarbejdere om eventuelt ledige stillinger i virksomheden, dette kan eksempelvis være at din virksomhed har jobopslag på enten intranettet, hjemmesiden eller mundtligt.

Fakturering og Betalingsbetingelser
Personale Partners ApS fakturerer hver mandag eller ved afsluttet vikariat, med mindre andet er aftalt. Standard betalingstid er 8 dage netto.

Ved overskridelse af betalings dato vil Personale Partners ApS opkræve DKK 300,00 i kompensations gebyr samt DKK 100,00 per rykker og 2% i renter per påbegyndt måned indtil det totale fakturabeløb er afviklet. Personale Partners ApS forbeholder sig ret til at overdrage fordringerne til tredjepart hvis betalingsbetingelser ikke overholdes. 

Priser
Timeprisen vil blive fastlagt ved bekræftelsen af den valgte kandidats stilling.
Timeprisen vil blive beregnet ud fra, hvilken stilling der er tale om samt medarbejderens lønkrav, sociale omkostninger, kundens lokaleoverenskomster samt en procentdel til Personale Partners ApS. 

Overenskomster og Lokalaftaler
Personale Partners skal gøres bekendt med de lokale overenskomster der er gældende hos kunden. kunden er forpligtet til at oplyse Personale Partners ApS om alle eventuelle lokalaftaler, kutymer mm.

Såfremt Personale Partners ApS ikke overholder den lokale overenskomst der er pålagt byggepladsen på grund af manglende eller forkerte oplysninger modtaget fra kunden, herunder forkert oplyst timesats eller lignende, er det kundens ansvar at holde Personale Partners ApS skadesløs for enhver omkostning eller tab dette måtte medføre.

Fastansættelse
Der vil efter 16 uger fra medarbejderens startdato være muligt for kunden at overtage Personale Partners ApS medarbejder uden yderligere omkostninger beregnet.

Timeseddel og Arbejdstid
En normal arbejdsuge indeholder 5 normale arbejdsdage 2 weekends dage. Overtimer og tillæg opgøres i henhold til den lokale overenskomst der bliver fulgt på pladsen. Den effektive arbejdstid defineres som den tid hvor medarbejderen er til disposition for kunden, hvorefter egen betalte frokostpause trækkes fra på timesedlen.

Medarbejderen bliver betalt for de timer som der er blevet registeret og godkendt af både kunden, medarbejderen og Personale Partners ApS. Dette foregår ved at medarbejderen udfylder ugesedler udleveret af Personale Partners ApS med de krav der er blevet sat til dem.

Minimumsdebitering for en medarbejder er 4 timer per vagt. 

Opsigelse af medarbejder
Ethvert vikariat kan opsiges med 3 hverdages varsel med mindre andet er aftalt skrifteligt. Personale Partners ApS fastansætter medarbejderen og garantere timer for at tiltrække mere kvalificerede medarbejder til vores kunder. Derfor er vi underlagt almindelige overenskomstmæssige retningslinjer for G-dage, varslingsfrister osv.

Personale Partners ApS kan med tilsvarende varsel opsige kontrakten med kunden. Såfremt de sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår for pladsen ikke bliver overholdt eller ved overskridelse af betalingsbetingelser uden foregående aftale kan Personale Partners ApS opsige ethvert vikariat uden varsel. 

Rejsetid og Transportomkostninger
For normalt arbejde indenfor Danmarks grænser er transporten samt rejsetiden blevet beregnet i forhold til medarbejderens adresse samt hvilken byggeplads de er blevet tilknyttet til. 

Sygdom
Hvis en bestilt medarbejder bliver syg, skal denne, seneste en time inden aftalt mødetid melde dette til Personale Partners ApS og kunde per telefon. Personale Partners ApS dækker alle omkostninger for sygdom, så kunde holdes skadefri.

Udlejning af værktøj
Med mindre andet er aftalt skal den lejede medarbejder have de samme vilkår for værktøj på byggepladsen, som kundens egne medarbejdere har til rådighed. Der påhviler kunden et ansvar for at anvise medarbejderen et tyverisikret opbevaringssted for værktøjet når det ikke bliver brugt. Efter rummet er blevet anvist for medarbejderen er det, derefter medarbejderens ansvar at anbringe det lånte materiel i rummet efter brug.

Hvis der er specielle behov på byggepladsen for udstyr som Personale Partners ApS kan levere, kan det efter aftale mod afregning blive lånt til medarbejderen i den periode der er brug for værktøjet.

Forsikring
Det bemærkes, at vore medarbejdere er dækket af deres arbejdsskadeforsikring. Det er derfor også deres ansvar, at anmelde en eventuel arbejdsulykke til arbejdsskadestyrelsen og arbejdstilsynet. Ligeledes er det det deres ansvar at tegne tingskade forsikring på medarbejderen da Personale Partners ApS ikke kan stå til ansvar for evt. skader forvoldt af vores medarbejder på arbejdsstedet.

Oplæring og Ansvar
Der påhviler kunden fuldt ansvar for at lede og fordele arbejdet retfærdigt, ligesom det er kundens ansvar at instruere Personale Partners ApS medarbejdere på samme vilkår som kundens egne ansatte. Heri er det indbefattet at opgavens udførelse, relevante interne regler samt procedure i virksomheden vil blive fremlagt for medarbejderen.

Kunden er forpligtet til at sikre sig at arbejdsforholdene er underlagt de sikkerheds- og sundhedsforsikringer samt overensstemmelser der er gældende for pladsen.

Personale Partners ApS er ikke ansvarlig for fejl begået af vores medarbejdere.

Kunden har det fulde ansvar for at det arbejde Personale Partners ApS medarbejderen udfører, bliver leveret i overensstemmelse med de ovenstående punkter. Hvis dette ikke er tilfældet vil Personale Partners ApS kunne pålægge kunden det fulde ansvar for det ind lejede personels arbejde.

Alt brug af Personale Partners ApS medarbejdere falder under kundens eget ansvar og risiko. Personale Partners ApS fraskriver sig derfor for alt ansvar fra direkte og indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, og følgeskader m.v.

Personale Partners ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlig institutioner, ildsvåde, strejke lockout, manglende udstedelse af arbejdstilladelser, mangler på arbejdskræft, brændsel, drivkræft, uheld ved transport eller nogen andre oversager der ligger uden for Personale Partners ApS kontrol.

Reklamation
Hvis det leverede personale ikke måtte leve op til den lovede faglige standard, skal der skriftligt reklameres pr. mail på mail@personale-partners.dk senest 5 dage efter medarbejderens første arbejdsdag. Ved berettiget reklamationsret skal kunden ikke betale for den første arbejdsdag hvor den lovede faglighed ikke er blevet overholdt.

Ændringer I kontrakt
Såfremt at kunden ønsker at foretage ændringer i medarbejderens arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden for de udlejede medarbejder skal Personale Partners ApS have besked forud for iværksættelsen af ændringerne. Kunden må under ingen omstændigheder indgå selvstændige aftaler om arbejds- og lønningsvilkår med medarbejderen uden Personale Partners samtykke.